Атестація

Нове Положення про атестацію педпрацівників: читаємо документ, аналізуємо зміни

перейти за посиланням:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-22#Text


Н А К А З

05 жовтня 2023 року                                                     № 66-к

Про затвердження списків педагогічних працівників,  які атестуються в 2023-2024 н. р.

Відповідно до Законів України “Про освіту” (ст. 50), “Про повну загальну середню освіту” (ст.48),  Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 року № 805,  протоколу засідання атестаційної комісії від  05.10.2023 року №2, із метою безперервного підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити список педагогічних працівників, які чергово атестуються в 2023-2024 н. р. (Додаток 1).
 2. Затвердити строки проведення атестації педагогічних працівників – до 01.04.2024 року.
 3. Затвердити графік проведення засідань атестаційної комісії в 2023-2024н. р. (Додаток 2).
 4. Визначити строк для подання документів педагогічних працівників, які атестуються –  до 10.11.2023 року.
 5. Секретарю атестаційної комісії

5.1. Довести даний наказ до відома педагогічних працівників.

5.2. Подати до атестаційної комісії  скановані копії документів, які зберігаються в особових справах (диплом, трудова книжка, атестаційний лист попередньої атестації, свідоцтва, сертифікати про проходження курсів підвищення кваліфікації з написом «Затверджено рішенням педагогічної ради від № Директор підпис ім’я та прізвище» для документів, виданих не ІППО).

 1. Педагогічним працівникам, які чергово атестуються в 2024 році згідно зі списком Додатку 1:

6.1. Подати секретарю атестаційної комісії Молчанець А.С. скановані копії (у паперовому або електронному варіанті) документів для проведення атестації (нагороди педагогічних працівників та здобувачів освіти, підсумкові накази про участь у конкурсах, змаганнях тощо), що свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення.

6.2. Додавати скановані копії документів, що свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення, для проведення атестації до 28.03.2024 року (після їх отримання).

6.3. У разі подання документів для проведення атестації в електронній формі надсилати їх на електронну адресу закладу

6.4. Документи, що надсилатимуться в електронній формі, подавати у форматі документів РБР, кожен документ в окремому файлі.

 1. Секретарю атестаційної комісії Молчанець А.С.:

7.1. Завести журнал реєстрації документів, поданих до атестаційної комісії педагогічними працівниками, які атестуються.

7.2. Приймати, реєструвати та зберігати документи, подані педагогічними працівниками, до розгляду та під час розгляду їх атестаційною комісією.

7.3. Оприлюднювати інформацію про діяльність атестаційної комісії шляхом розміщення її на вебсайті .

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                       Ірина   ЛІТВІНЧУК


Додаток 1

до наказу від 05.10.2023 р. №66-к

 

Список педагогічних працівників,    які чергово атестуються в 2023-2024н.р.

 1. Гриценко Оксана Володимирівна – вчитель початкових класів, спеціаліст ІІ категорії.
 2. Дем’янчук Людмила Володимирівна –  вчитель початкових класів, спеціаліст ІІ категорії.
 3. Кухар Галина Андріївна, вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, старший учитель.
 4. Літвінчук Наталія Михайлівна – вчитель німецької мови, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії.
 5. Мацава Людмила Миколаївна – вчитель трудового навчання, спеціаліст вищої категорії, старший учитель.
 6. Молчанець Алла Сергіївна – вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель – методист.
 7. Сєткін Роман Миколайович – керівник гуртка.
 8. Сівицька Галина Данилівна – вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель – методист.
 9. Школярчук Руслана Віталіївна – вчитель історії, спеціаліст вищої категорії.

Додаток 2 до наказу від 05.10.2023 р. №66-к

 

Г рафік роботи атестаційної комісії  з атестації педагогічних працівників  у 2023-2024 н.р.

І засідання

 1. Нормативно-правове забезпечення проведення атестації педагогічних працівників відповідно до нового Положення про атестацію педагогічних працівників.
 2. Про затвердження плану роботи атестаційної комісії.

 

II засідання

 1. Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються в 2023-2024 навчальному році.
 2. Прийняття рішення про вивчення практичного досвіду роботи вчителів, які атестуються (за необхідністю).

 

 1. 3. III засідання (20-25.12.2023р.)
 2. Про хід атестації педагогічних працівників.
 3. Про внесення доповнень до списку педагогічних працівників, які чергово атестуються в 2023-2024 нр.р. (за необхідністю).

 

IV засідання  (до 01.04.2024р.)

 1. Присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів, педагогічних звань.

 


Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

       Процедура  оцінювання  педагогічної  діяльності  педагогічного  працівника включає в себе атестацію та сертифікацію.                          Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.    Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.                          За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством. Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

      Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

       Один  із  принципів  організації  атестації  –  здійснення  комплексної  оцінки діяльності  педагогічного  працівника,  яка  передбачає  забезпечення  всебічного розгляду  матеріалів  з  досвіду  роботи,  вивчення  необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації.  Необхідною  умовою  об’єктивної  атестації  є  всебічний  аналіз  освітнього процесу у закладі, вивчення думки батьків, учнів та колег вчителя, який атестується тощо.

      Визначення рівня результативності діяльності педагога,оцінювання за якими може стати підставою для визначення його кваліфікаційного рівня наведено в таблиці «Критерії оцінювання роботи вчителя»:

Критерії оцінювання роботи вчителя

І. Професійний рівень діяльності вчителя

Кваліфікаційні категорії 
Критерії Спеціаліст другої категорії Спеціаліст першої категорії Спеціаліст вищої категорії
1.Знання теоретичних і практичних основ предмета  Відповідає загальним ви-могам, що висуваються до вчителя Має глибокі знання зі свого предмета Відповідає вимогам, що ви-суваються до вчителя першої кваліфікаційної категорії. Має глибокі та різнобічні знання зісвого предмета й суміжних дисциплін Відповідає вимогам, що висуваються   до вчителя вищої кваліфікаційної категорії. Має глибокі знання зі свого предмета і суміжних дисциплін,які значно перевищують обсяг програми
2. Знання сучасних досягнень у методиці:  Слідкує за спеціальною і методичною літературою; .працює за готовими ме-тодиками й програмами навчання; використовує прогресивні ідеї минулого і сучасності; уміє самостійно Володіє методиками аналізу ‘ навчально-методичної роботи з предмета; варіює готові, розроблені іншими методики й програми; використовує програми й методики, спря-мовані на розвиток особистості, Володіє методами науково-дослідниць-кої, експеримен-тальної роботи, використовує в роботі власні оригінальні програми й методики розробляти методику викладання інтелекту вносить у них (у разі потреби) корективи
3. Уміння аналі-зувати свою ді-яльність Бачить свої недоліки, прогали-ни і прорахунки в роботі, але при цьому не завжди здатний встанови-ти причини їхньої появи. Здатний домагатися змін на краще на основі самоаналізу, однак покращення мають нерегулярний ха-рактер і поши-рюються лише на окремі ділянки роботи Виправляє допущені помилки і посилює позтивні моменти у своїй роботі, знаходить ефективні рішення. Усвідомлює необхідність систематичної роботи над собою і активно включається в ті види діяльності, які сприяють формуванню потрібних якостей Прагне і вміє бачити свою діяльність збоку, об’єктивно й неупереджено цінює та аналізує її, виділяючи сильні і слабкі сторони. Свідомо намічає програму самовдосконалення, її мету, завдання, шляхи реалізації Розробляє нові педагогічні технології навчання й виховання, веде роботу з їх апробації, бере участь у дослідницькій,експериментальній діяльності
4.Знання нових педагогічних концепцій  Знає сучасні технології на-вчання й виховання; володіє набором варіативних методик і педагогічних технологій; здійснює їх вибір і застосовує відповідно до інших умов Уміє демонструвати на практиці високий рівень володіння методиками; володіє однією із сучасних технологій розвиваючого навчання; творчо користується технологіями й програмами  
5. Знання теорії педагогіки й вікової психології учня  “Орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, але рідко застосовує їх у своїй практичній діяльності. Здатний приймати рішення в типових ситуаціях Вільно орієн-тується в сучас-них психолого-педагогічних концепціях навчання й ви-ховання, вико-ристовує їх як основу у своїй практичній діяльності. Здатний швидко -й підсвідомо обрати оптимальне рішення Користується різними формами психолого-педагогічної діагностики й науково-обґрунтованого прогнозування. Здатний передбачити розвиток подій і прийняти рішення в нестандартних ситуаціях 
ІІ. Результативність професійної діяльності вчителя. 
Критерії Спеціаліст другої категорії Спеціаліст першої категорії  Спеціаліст вищої категорії
1.Володіння способами індивідуалізації навчання  Враховує у стосунках з учнями інди-відуальні особливості їхнього роз-витку: здій-снює дифе-ренційований підхід з ураху-ванням темпів розвитку, на-хилів та інте-ресів, стану здоров’я. Знає методи діаг-ностики рівня інтелектуального й особис-тісного розвитку дітей Уміло корис-тується елементами, засобами діаг-ностики і корекції індивідуальних особливостей учнів під час реалізації дифе-ренційованого підходу. Створює умови для розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей Сприяє пошуку, відбору і творчому розвитку обдарованих дітей. Уміє тримати в полі зору «сильних», «слабких» і «середніх» за рівнем знань учнів; працює за індивідуальними планами з обдарованими і слабкими дітьми
2.Уміння активізувати пізнавальну діяльність учнів  Створює умо-ви, що фор-мують мотив діяльності. Уміє захопити учнів своїм предметом, керувати колективною роботою, варіювати різноманітні методи й фор-ми роботи. Стійкий інтерес до навчального предмета і висока пізнавальна активність учнів поєд-нується з не дуже ґрунтов-ними знання-ми, з недостат-ньо сформова-ними навич-ками учіння Забезпечує успішне форму-вання системи знань на основі само-управління процесом учіння. Уміє цікаво пода-ти навчальний матеріал, активі-зувати учнів, збудивши в них інтерес до осо-бистостей самого предмета; уміло варіює форми і методи навчання. Міцні, ґрунтовні знання учнів поєднуються з високою пізна-вальною актив-ністю і сформо-ваними навич-ками Забезпечує залучення кожного школяра до процесу активного учіння. Стимулює внутрішню (мислительну) активність, пошу-кову діяльність. Уміє ясно й чітко викласти навчальний матеріал; уважний до рівня знань усіх учнів. Інтерес до навчального предмета в учнів поєднується з міцними знаннями і сформованими навичками
3. Робота з роз-витку в учнів загально-навчальних вмінь і навичок Прагне до формування навичок раціональної організації праці Цілеспрямовано й професійно формує в учнів уміння й навички раціональної організації навчальної праці (самоконтроль у навчанні, раціо-нальне плану-вання навчальної праці, належний темп читання, письма, обчис-лень). Дотри-мується єдиних вимог щодо усно-го і писемного мовлення: офор-млення письмо -вих робіт учнів у зошитах, щоден-никах (грамот-ність, акурат-ність, каліграфія)
4.Рівень навченості учнів Забезпечує стійкий позитивний результат, ретельно вив-чає ритерії оцінювання, користується ними на прак-тиці; об’єктив-ний в оцінюва-нні знань учнів Учні демонс-трують знання теоретичних і практичних основ предмета; показують хороші результати за наслідками зрізів, перевірних робіт, екзаменів Учні реалізують свої інтелектуальні можливості чи близькі до цього; добре сприймають, засвоюють і відтворюють пройдений навчальний матеріал, демонструють глибокі, міцні знання теорії й навички розв’язування практичних завдань, здатні включитися в самостійний пізнавальний пошук
ІІІ. Комунікативна культура
Критерії Спеціаліст другої категорії Спеціаліст першої категорії  Спеціаліст вищої категорії
1. Комуніка-тивні й організа-торські здібності Прагне до контактів з людьми. Не обмежує коло знайомих; відстоює власну думку; планує свою роботу, проте потенціал його нахилів не вирізняється високою стійкістю Швидко знахо-дить друзів, пос-тійно прагне роз-ширити коло своїх знайомих; допомагає близь-ким, друзям; про-являє ініціативу в спілкуванні; із за-доволенням бере участь в орга-нізації громадсь-ких заходів; здат-ний прийняти самостійне рі-шення в складній ситуації. Усе ви-конує за внутріш-нім переконан-ням, а не з при-мусу. Наполегли-вий у діяльності, яка його приваблює. Відчуває потребу в комуні-кативній і організаторській діяльності; швидко орієнтується в складних ситуаціях; невимушено почувається в новому колективі; ініціативний, у важких випадках віддає перевагу самостійним рішенням; відстоює власну думку й домагається її прийняття. Шукає такі справи, які б задовольнили його потребу в комунікації та організаторській діяльності
2. Здатність до співпраці з учнями Володіє відомими в педагогіці прийомами переконливого впливу, але ви-користовує їх без аналізу ситуації Обговорює й аналізує си-туації разом з учнями і за-лишає за ними право прий-мати власні рішення. Уміє сформувати громадську позицію учня, його реальну соціальну по-ведінку й вчи-нки, світогляд і ставлення до учня, а також готовність до подальших виховних впливів учителя Веде постійний пошук нових прийомів переконливого впливу й передбачає їх можливе ви-користання в спілкуванні. Виховує вміння толерант-но ставитися До чужих поглядів. Уміє обґрунто-вано ористуватися поєднанням методів навчання й виховання, що дає змогу досягти хороших результатів при оптимальному докладанні ро-зумових, вольових та емоційних зусиль учителя й учнів
3. Готовність до співпраці з колегами Володіє адап-тивним стилем поведінки, пе-дагогічного спілкування; намагається створити нав-коло себе доброзичливу обстановку співпраці з колегами Намагається вибрати сто-совно кожно-го з колег та-кий спосіб поведінки, де найкраще поєднується індивідуаль-ний підхід з утвердженням колективістсь-ких принципів моралі Неухильно дотримується професійної етики спілкування; у будь-якій ситуації координує свої дії               з колегами
4. Готовність до співпраці з батьками Визначає педагогічні завдання з урахуванням особливостей дітей і потреб сім’ї, систематично співпрацює з батьками Залучає батьків до діяльності; спрямованої на створення умов, сприят-ливих для розвитку їхніх дітей; формує в батьків позити-вне ставлення до оволодіння знаннями педагогіки й психології Налагоджує контакт із сім’єю не тільки тоді, коли потрібна допомога батьків, а постійно, домагаючись відвертості, взаєморозуміння, чуйності
5. Педагогічний такт Володіє педа-гогічним так-том, а деякі його порушен-ня не позна-чаються нега-тивно на стосу-нках з учнями . Стосунки з дітьми будує на довірі, повазі, вимогливості, справедли-вості
6. Педагогічна культура Знає елемен-тарні вимоги до мови, спе-цифіку інтона-цій у Мовлен-ні, темпу мов-лення дотри-мується не завжди Уміє чітко й логічно вис-ловлювати думки в усній, письмовій та графічній формі. Має багатий слов-никовий запас, добру дикцію, правильну інтонацію Досконало володіє своєю мовою, словом, професійною термінологією
 7. Створення комфортного мікроклімату Глибоко вірить у великі мож-ливості кожно-го учня. Ство-рює приятли-вий морально-психологічний клімат для кожної дитини Наполегливо формує мора-льні уявлення, поняття учнів, виховує почут-тя гуманності, співчуття, жа-лю, чуйності. Створює умови для розвитку талантів, розу-мових і фізич-них здібнос-тей, загальної культури особистості. Сприяє пошуку, відбору і творчому розвиткові обдарованих дітей

Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.


Аналіз атестації педпрацівників у 2020 році

 

Результативність

 Кваліфікаційні категорії    Педагогічні звання
 

ІІ

 

І

 

вища

старший учитель вчитель-методист
Присвоєння категорії/пед. звання  

1

 

2

 

2

 

1

 

Підтвердження категорії/пед. звання  

 

 

5

 

2

 

1

Разом  

1

 

2

 

7

 

3

 

1

 

Загальна кількість учителів, які атестувались  

10

 

 

 

Результативність

 Кваліфікаційні категорії    Педагогічні звання
 

ІІ

 

І

 

вища

старший учитель вчитель-методист
Присвоєння категорії/пед. звання  

1

 

2

 

2

 

1

 

Підтвердження категорії/пед. звання  

 

 

5

 

2

 

1

Разом  

1

 

2

 

7

 

3

 

1

 

Загальна кількість учителів, які атестувались  

10

 

 


Сертифікація вчителів: як відбуватиметься експертне оцінювання в школі   http://nus.org.ua/news/sertyfikatsiya-vchyteliv-yak-vidbuvatymetsya-ekspertne-otsinyuvannya-v-shkoli/?fbclid=IwAR2xcWvErnqOZ4kbhmozItvoqOe8KUf17RGrvBJWDyK3IBovTj0MrK1CylQ


 

                Н А К А З

25  березня  2019 року           с. Велика Омеляна                                            №51

 Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2018-2019н.р.

         Відповідно до Типового Положення про атестацію педагогічних працівників та з метою активізації творчої діяльності, стимулювання фахової неперервної освіти педагогічних працівників  було організовано та проведено чергову атестацію.

Відповідно до рішення атестаційної комісії   (протокол № 3 від 25 березня 2019 року),

 

НАКАЗУЮ:

 

 1.   Встановити відповідність посаді, яку займає  та порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти РДА про присвоєння  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії» вчителю англійської мови Дундюк Тетяні Володимирівні.
 2. Встановити відповідність посаді, яку займає  та порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти РДА про відповідність раніше  присвоєним  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії»  та званню «старший учитель»  учителю початкових класів Кухар Галині Андріївні.

3.Встановити відповідність посаді, яку займає  та присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» учителю початкових класів Мартинюк Оксані Олександрівні.

4.Встановити відповідність посаді, яку займає  та присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» учителю початкових класів Косюк Людмилі Володимирівні.

 1. Встановити відповідність посаді, яку займає та порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти РДА про відповідність раніше  присвоєним  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії»  та званню «старший учитель»  учителю зарубіжної літератури Марчук Руслані Василівні.

6.Встановити відповідність посаді, яку займає  та порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти РДА про присвоєння  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії»  та звання «старший учитель»  учителю трудового навчання Мацаві Людмилі Миколаївні.

 1. Встановити відповідність посаді, яку займає та порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти РДА про відповідність раніше  присвоєним  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії»  та званню «вчитель – методист» учителю української мови та літератури Молчанець Аллі Сергіївні.
 2. Встановити відповідність посаді, яку займає та порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти РДА про присвоєння  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії» вчителю німецької мови  Літвінчук Наталії Михайлівні.

9.Встановити відповідність посаді, яку займає  та порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти РДА про відповідність раніше  присвоєним  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії»  та званню «старший учитель»  учителю української мови та літератури Рибалкіній Тетяні Миколаївні.

 1. Встановити відповідність посаді, яку займає та порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти РДА про відповідність раніше присвоєним  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії»  та званню «вчитель – методист» учителю української мови та літератури Сівицькій Галині Данилівні.
 2. Встановити відповідність посаді, яку займає та порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти РДА про присвоєння кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої  категорії» вчителю історії Школярчук Руслані Віталіївні.

12.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Молчанець А.С.

 

Директор                                                                                          І.ЛІТВІНЧУК

 

Список

педагогічних працівників, які проходитимуть атестацію у 2018 – 19 н.р.  

Прізвище, ім»я, по батькові педпрацівника Кваліфікація за дипломом Посада, на якій атестується Стаж педагогічної діяльності Строки проходження підвищення кваліфікації Дата і результати попередньої атестації
1. Дундюк Тетяна Володимирівна Учитель англійської мови Учитель англійської мови 16 років Вересень 2014 року Березень 2015, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»
2. Косюк Людмила Володимирівна Початкове навчання Учитель початкових класів 3 роки  Вересень -листопад 2018  ——————-
3 Кухар Галина Андріївна Учитель початкових класів Учитель початкових класів 40 років Листопад 2018 Квітень 2014, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель»
4 Мартинюк Оксана Олександрівна Учитель початкових класів Учитель початкових класів 8 років Вересень – листопад 2018 ______________
5 Літвінчук Наталія Михайлівна Учитель німецької мови Учитель німецької мови 17 років Вересень – грудень 2018 Березень 2014, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»
6 Марчук Руслана Василівна Російська мова та література Учитель  зарубіжної літератури 28 років Лютий  2017 Квітень 2014, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та  присвоєно звання «старший учитель»
7 Мацава Людмила Миколаївна Учитель трудового навчання, ОБЖ Учитель трудового навчання 24 роки Травень 2018 Березень 2014, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»
8 Молчанець Алла Сергіївна Учитель української мови та літератури Учитель української мови та літератури 25 років Жовтень  2018 Квітень 2014, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «вчитель  – методист»
9 Рибалкіна Тетяна Миколаївна Учитель української мови та літератури Учитель української мови та літератури 24 роки Жовтень 2017 Квітень 2014, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель»
10 Сівицька Галина Данилівна Учитель української мови та літератури Учитель української мови та літератури 31 рік Лютий 2014 Квітень 2014, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «вчитель  – методист»
11 Школярчук Руслана Віталіївна Учитель всесвітньої історії Учитель історії 18 років Березень  2017 Березень 2014, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»

 

Атестаційна комісія:

  Голова комісії –  Літвінчук І.Г., директор, вчитель І категорії .

Заступник голови – Молчанець А.С., заступник директора, вчитель    вищої

категорії, вчитель-методист

Секретар – Ковтунець С.О., вчитель історії, вчитель вищої категорії,      вчитель – методист

Члени комісії:

Стерневська Т.В., заступник директора, вчитель вищої  категорії,      старший вчитель

Томашук С.М., голова ПК, вчитель вищої категорії, старший вчитель

Сівицька Г.Д. – заступник директора, вчитель вищої категорії, вчитель  методист

Колодич С.С. – вчитель початкових класів, вчитель вищої    категорії , старший учитель.

 План роботи   атестаційної комісії на 2018/2019 н.р.

№ з/п Зміст роботи Термін  виконання Відповідальні
1. Провести інструктивно-методичне заняття з членами атестаційної комісії :

–          Документація, яка потрібна в закладі з питань атестації

–          Планування заходів по підготовці і проведенню атестації педагогічних працівників

Жовтень 2018 року Літвінчук І.Г.голова атестаційної комісії,
2. Підготовка списків, прийом документів від педагогічних працівників, які атестуються у 2019 році До 10 жовтня Молчанець А.С., заступник голови атестаційної комісії,
3. Уточнення списків педагогічних працівників, які атестуються у 2019 році. Ознайомлення педпрацівників з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерство освіти і науки України від 06.10.2010

№ 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550

 

До 18 жовтня Молчанець А.С.,

заступника  голови атестаційної комісії

4. Закріплення членів атестаційної комісії за педпрацівниками, які атестуються , для надання допомоги у підготовці й проведенні атестації Жовтень 2018 року Молчанець А.С.,

заступник голови атестаційної комісії

5. З метою об’єктивного проведення атестації у 2018/2019 н.р. вивчити рівень професійної майстерності  педагогічних працівників, які атестуються

 

 

Листопад 2018-березень 2019 Адміністрація, члени атестаційної комісії
Графік засідань атестаційної комісії
І засідання
1. Про організацію роботи атестаційної комісії Вересень 2017 року Літвінчук І.Г.голова атестаційної комісії,
2. Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії
3. Затвердження плану роботи атестаційної комісії на 2018/2019 н.р.
ІІ засідання
1. Уточнення списків,обговорення планів індивідуальної підготовки вчителів та вимог до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників щодо чергової атестації на присвоєння, підтвердження кваліфікаційної категорії та звання «Старший учитель». До 20 жовтня 2018 року Молчанець А.С.,

заступника голови атестаційної комісії

2. Затвердження графіка атестації
ІІІ  засідання
1. Про підсумки атестації педагогічних працівників. До 1 квітня 2019 року Літвінчук І.Г.голова атестаційної комісії,
2 Оформлення атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії
2. Аналіз підсумків атестації.

Графік атестації

педагогічних працівників у 2018-2019н.р.

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові вчителя Відвідування уроків Контроль навчальна досягнень Творчий звіт вчителя Перевірка документ

тації

Звіт про самоосвіту Підготовка атестаційної характеристики Відповідальний за проведення атестації
1 Дундюк

Тетяна Володимирівна

Жовтень-березень Грудень,

лютий – березень

04 – 15

березня   2018

( за окремим графіком)

Упродовж року Педаго

гічна рада,

січень

До 16.03. 2018 Молчанець А.С.
2 Косюк

Людмила Володимирівна

Жовтень-березень

 

Грудень,

лютий – березень

04 – 15

березня   2018

( за окремим графіком

Упродовж року Засідання кафедри,

лютий

До 16.03. 2018 Літвінчук І.Г.
3 Кухар

Галина Андріївна

Жовтень –

березень

Грудень,

лютий – березень

04 – 15

березня   2018

( за окремим графіком

Упродовж року Засідання кафедри,

грудень

До 16.03. 2018 Літвінчук І.Г.
4 Мартинюк Оксана Олександрівна Жовтень-березень

 

Грудень,

лютий – березень

04 – 15

березня   2018

( за окремим графіком)

Упродовж року Засідання кафедри,

лютий

До 16.03. 2018 Літвінчук І.Г.
5 Літвінчук Наталія Михайлівна Жовтень-березень

 

Грудень,

лютий – березень

04 – 15

березня   2018

( за окремим графіком

Упродовж року Педаго

гічна рада,

січень

До 16.03. 2018 Молчанець А.С.
6 Марчук

Руслана Василівна

Жовтень-березень

 

Грудень,

лютий – березень

04 – 15

березня   2018

( за окремим графіком

Упродовж року Засідання кафедри,

листопад

До 16.03. 2018 Молчанець А.С.
7 Мацава Людмила Миколаївна Жовтень-березень

 

Грудень,

лютий – березень

04 – 15

березня   2018

( за окремим графіком)

Упродовж року Методична рада,

січень

До 16.03. 2018 Стерневська Т.В.
8 Молчанець

Алла Сергіївна

Жовтень-березень

 

Грудень,

лютий – березень

04 – 15

березня   2018

( за окремим графіком

Упродовж року Методична рада, січень До 16.03. 2018 Літвінчук І.Г.
9 Рибалкіна Тетяна Миколаївна Жовтень-березень

 

Грудень,

лютий – березень

04 – 15

березня   2018

( за окремим графіком

Упродовж року Засідання кафедри, січень До 16.03. 2018 Молчанець А.С.
10 Сівицька

Галина Данилівна

Жовтень-березень

 

Грудень,

лютий – березень

04 – 15

березня   2018

( за окремим графіком)

Упродовж року Засідання кафедри,

листопад

До 16.03. 2018 Молчанець А.С.
11 Школярчук Руслана Віталіївна Жовтень-березень

 

Грудень,

лютий – березень

04 – 15

березня   2018

( за окремим графіком

Упродовж року Педаго

гічна рада,

січень

До 16.03. 2018 Молчанець А.С.

 

Витяг з Типового положення    про атестацію педагогічних працівників

1.2. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

1.3. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

1.4. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

1.6. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

1.7. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

1.8. Позачергова атестація проводиться за заявкою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через три роки після присвоєння попередньої.

3.6. Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення. Подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

3.10. Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразі після її засідання під підпис.

            Вимоги до кваліфікаційних категорій

4.3. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології, знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми, вмінням установлювати  контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі.

4.4. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та які  постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

4.5. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та які використовують методи компетентнісно орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з рахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.

4.6.  Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється  працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та які  володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх  використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують  нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.