Методичний кабінет

  Методичний кабінет – майстерня творчості вчителя                                                                 

За сучасних умов освіта – потужний чинник розвитку культури українського народу, відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, запорука громадянського миру і майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як суверенної, демократичної  та правової держави – рівноправного члена європейської та світової спільноти.

Динамізм суспільно-економічних  і політичних змін, що відбуваються в житті нашої країни, вимагають не менш динамічних змін в освітянській галузі, модернізації та реформування загальної середньої освіти та пріоритетних духовних і суспільних цінностей. Ключовою особою у розв’язанні нагальних навчально-виховних завдань школи був і залишається вчитель. Ціннісними установками його мають бути пріоритетність формування особистості школяра, його розвиток, готовність до інноваційної діяльності, здатність до швидкої адаптації в соціумі, що постійно змінюється. Центром професійного зростання учителів нашого закладу є шкільний методичний кабінет.

Методичний кабінет закладу створено згідно з Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти (наказ МОН № 385 від 28.10.1997р.). Методична рада, створена на базі методичного кабінету, спрямовує й координує  всі напрями діяльності. Методична рада вивчає та аналізує стан навчально-виховної роботи, підсумки олімпіад, конкурсів, а також вивчає, узагальнює, пропагує та сприяє впровадженню перспективного педагогічного досвіду, надає допомогу вчителям в організації науково-дослідницької роботи, апробації нових підручників та навчальних програм, виробляє рекомендації щодо змісту самоосвіти, здійснює консультування  та методичні тренінги для вчителів – початківців.

Основними принципами роботи методичного кабінету є науковість, практична спрямованість, оперативність, мобільність, культура знань, моральні цінності, прогностичність та випереджаючий характер методичної роботи, оптимальне поєднання колективних, індивідуальних  та групових форм педагогічної діяльності. Основною метою  діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для вчителів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти. Ця мета визначає завдання методичного кабінету нашого закладу як освітнього закладу нового типу:

  • забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби ліцею;
  • створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації;
  • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;
  • координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;
  • задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації;
  • організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

Наповнення методичного кабінету тісно пов’язане з науково-методичною проблемою, над якою працює гімназія відповідно до плану роботи. Зміст представлених у кабінеті матеріалів розширює методичний кругозір учителя, допомагає йому удосконалюватись як педагогу, сприяє розвитку творчого потенціалу педагогів, впровадженню досягнень кращого педагогічного досвід та інноваційних технологій.

В методичному кабінеті створені необхідні умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників гімназії: обладнані робочі місця для вчителів, зібрана сучасна науково-методична література, кабінет оснащений сучасним комп’ютером, копіювальною технікою, сучасними наочними посібниками.

Тут зберігаються та пропонуються для використання необхідні нормативно-правові документи: Конституція України. Закони про освіту, урядові документи з питань освіти, накази та інші інструктивно – нормативні документи Міністерства освіти і науки України, шкільні нормативно-правові документи; матеріали діяльності всіх форм методичної роботи гімназії; основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів; інформації з навчально-методичного забезпечення кожного предмета, зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями, матеріали для оформлення шкільних навчальних кабінетів. Картотеки статей періодичної преси на педагогічні теми, керівних і нормативних документів про освіту, обліку перспективного педагогічного досвіду, роботи над науково-методичною проблемою гімназії дають змогу вчителям швидко орієнтуватися у сучасних тенденціях розвитку освіти.

Методичний кабінет є центром проведення атестації педагогічних працівників – тут зберігаються усі матеріали з організації атестаційного процесу, а також презентовано матеріали за наслідками вивчення творчого

досвіду педагогів.

Важливе місце у діяльності методичного кабінету відведено роботі з молодими вчителями. Робота школи молодого вчителя спланована також робота наставників, зберігаються зразки поурочних планів, методичні розробки уроків та позакласних заходів досвідчених вчителів. Для молодих спеціалістів систематизовано матеріали з досвіду роботи вчителів-методистів, творчі звіти.

Оформлено тематичні добірки: сучасний урок, сучасні освітні технології, на допомогу молодому вчителю, робота над проблемою, робота з обдарованими дітьми, інноваційні технології навчання, організація профільного навчання та ін. Завершується створення на базі методичного кабінету медіатеки.

Для організації науково-дослідницької роботи з обдарованими учнями запропоновані зразки усного захисту дитячих досліджень та база наукових робіт з різних галузей наук.

Зібрані матеріали та адреси кращого педагогічного досвіду України, області, району дають змогу вчителям порівняти стратегічні напрямки своєї роботи з сучасними тенденціями в освіті. У гімназії організована активна робота з пошуку носіїв педагогічного досвіду серед вчителів закладу.

Методичний кабінет є центром діагностичної роботи з визначення рівня професійної компетенції педагогічних працівників.

Окреме приміщення методичного  кабінету дозволяє проводити семінари, засідання методичних об’єднань, роботу творчих груп. При методичному кабінеті працює творча група з дослідження проблемної теми,  школа педагогічної майстерності «Сучасні технології навчання» та психолого – педагогічний семінар практикум.  У кабінеті зберігаються матеріали науково-практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів, предметних кафедр, педагогічних рад.

У перспективі роботи методичного кабінету – подальше удосконалення інформаційних, методичних та організаційних умов для організації самоосвітньої діяльності педагогічних працівників гімназії.

Адміністрація та педагогічний колектив ліцею  перебуває у творчому пошуку оригінальних нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем.