Права та обов’язки учнів

Учнi навчального закладу мають гарантоване державою право на:

 •  Доступнiсть i безоплатнiсть повної загальної середньої освiти у навчальному закладi.
 •  Вибiр певного навчального закладу, форми навчання, профiльного напряму, факультативiв, спецкурсiв, позакласних занять.
 • Безпечнi i нешкiдливi умови навчання та праці.
 • Користування навчально-виробничою, науковою, матерiально-технiчною, культурно-спортивною, корекцiйно-вiдновною та лiкувально-оздоровчою базою навчального закладу.
 •  Участь в рiзних видах навчальної, науково-практичної дiяльностi, конференцiях, олiмпiадах, виставках, конкурсах тощо.
 •  Отримання додаткових, у тому числi платних, навчальних послуг.
 •  Перегляд результатiв оцiнювання навчальних досягнень з усiх предметiв iнварiантної та варiативної частини.
 •  Участь в роботi органiв громадського самоврядування навчального закладу.
 •  Участь в роботi добровiльних самодiяльних об’єднань, творчих студiй, клубiв, гурткiв, груп за iнтересами тощо.
 •  Повагу людської гiдностi, вiльне вираження поглядiв, переконань.
 •  Захист вiд будь-яких форм експлуатацiї, психiчного i фiзичного насильства, вiд дiй педагогiчних та iнших працiвникiв, якi порушують їх права, принижують честь i гiднiсть.

Учнi навчального закладу зобов’язанi:

 • Оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навичками в обсязi не меншому, нiж визначено Державним стандартом загальної середньої освiти.
 • Пiдвищувати свiй загальний культурний рівень.
 •  Брати участь у пошуковiй та науковiй дiяльностi, передбаченiй навчальними програмами та навчальним планом навчального закладу, його Статутом.
 • Дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм (володіння літературною мовою, неприпустимість нецензурних висловлювань), поважати честь i гiднiсть iнших учнiв та працівників.
 •  Виконувати вимоги педагогiчних та iнших працiвникiв навчального закладу вiдповiдно до Статуту та правил внутрiшнього розпорядку навчального закладу.
 •  Вчасно прибувати на навчання, не залишати навчальний заклад без погодження з класним керівником чи іншим педагогічним працівником, не допускати пропусків занять без поважних причин, вести щоденник, дотримуючись Єдиного орфографічного режиму.
 • Дбайливо ставитися до державного, громадського i особистого майна, майна iнших учасникiв навчально-виховного процесу.
 •  Дотримуватися вимог Статуту, правил внутрiшнього розпорядку навчального закладу.
 •  Дотримуватися правил особистої гігієни та здорового способу життя, не припускаючи паління, вживання алкоголю, наркотичних та токсичних речовин.
 •  Відвідувати навчальні заняття у шкільній формі встановленого зразка.
 • Учнi навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють, до самообслуговування, рiзних видiв суспiльно корисної працi вiдповiдно до Статуту i правил внутрiшнього розпорядку з урахуванням вiку, статi, фiзичних можливостей.
 • За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язкiв, порушення Статуту, правил внутрiшнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення вiдповiдно до закону.