Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Великоомелянської сільської  ради
Рівненського   району   Рівненської області
18 січня 2021 № 28
Сільська голова            А.В.Карпюк

СТАТУТ

ВЕЛИКООМЕЛЯНСЬКОГО ЛІЦЕЮ

ВЕЛИКООМЕЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   2021 РІК

 1. Загальні положення

1.1 Великоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області (далі – заклад освіти) знаходиться у комунальній власності територіальної громади сіл Великоомелянської  сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Повна назва закладу освіти – Великоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Скорочена назва закладу освіти – Великоомелянський ліцей.

1.2. Юридична адреса закладу освіти: вулиця Шевченка, будинок 74, село Велика Омеляна, Рівненський район, Рівненська область, 35360.

1.3. Засновником закладу освіти та власником є Великоомелянська  сільська рада Рівненського району Рівненської області. Заклад освіти безпосередньо підпорядковується Відділу освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради.

1.4. Заклад освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, власний рахунок (рахунки) в управлінні Державної казначейської служби України у Рівненському районі Рівненської області, має печатку, кутовий штамп, власні бланки, ідентифікаційний код, вивіску встановленого зразка.

1.5. Великоомелянський  ліцей Великоомелянської  сільської ради Рівненського району Рівненської області перейменований з Великоомелянського навчально – виховного комплексу «школа – гімназія» Рівненської районної ради Рівненської області згідно з рішенням Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області   від 18 січня 2021року  №28  «Про перейменування закладів освіти та затвердження їх Статутів у новій редакції.».

1.6. Заклад освіти є закладом загальної середньої освіти, що функціонує, як самостійна юридична особа, забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, є типом закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність, та має у своєму складі структурні підрозділи:

1.6.1. початкову школу, що забезпечує здобуття початкової освіти;

1.6.2. гімназію, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

1.6.3. ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

1.7. Заклад освіти провадить освітню діяльність відповідно до ліцензії (ліцензій), виданої в установленому законодавством порядку.

1.8. Заклад освіти може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою, заочною, дистанційною, мережевою формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.9. Заклад освіти утворено з метою:

1.9.1. створення єдиного освітнього простору;

1.9.2. забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;

1.9.3. створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

1.9.4. раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.

1.10. Головними завданнями закладу освіти є:

1.10.1. збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

1.10.2. виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

1.10.3. формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

1.10.4. здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

1.10.5. виховання громадянина України;

1.10.6. формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

1.10.7. забезпечення виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

1.10.8. виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

1.10.9. забезпечення реалізації права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

1.10.10. виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

1.10.11. забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;

1.10.12. реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;

1.10.13. створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;

1.10.14. формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

1.10.15. концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів, створення єдиної системи виховної роботи.

1.11. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями засновника або уповноваженого ним органу управління освіти, цим Статутом.

1.12. Заклад освіти самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законом України «Про освіту», спеціальними законами та цим Статутом.

1.13. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1.13.1. безпечні умови освітньої діяльності;

1.13.2. виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

1.13.3. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

1.13.4. дотримання фінансової дисципліни;

1.13.5. прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

1.14. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова.

1.15. Автономія закладу освіти визначається його правом:

1.15.1. брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

1.15.2. проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;

1.15.3. самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

1.15.4. самостійно формувати освітню програму;

1.15.5. на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

1.15.6. планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;

1.15.7. спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

1.15.8. використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у порядку визначеного чинним законодавством;

1.15.9. на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і не рухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

1.15.10. отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;

1.15.11. встановлювати власну символіку, атрибути та форму для учнів;

1.15.12. розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів);

1.15.13. впроваджувати експериментальні програми;

1.15.14. самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

1.15.15. користуватись пільгами, передбаченими державою;

1.15.16. брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової,  просвітницької роботи;

1.15.17. здійснювати самостійно набір до гімназійних (5 – х) класів з поглибленим вивченням окремих предметів та профільним навчанням на основі конкурсного відбору за результатами контрольних випробувань;

1.15.18. встановлювати символіку та атрибути освітнього закладу;

1.15.19. залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

1.15.20. здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.16. Заклад освіти зобов’язаний:

1.16.1. реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

1.16.2. здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

1.16.3. задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті повної загальної середньої освіти;

1.16.4. за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

1.16.5. забезпечувати єдність навчання та виховання;

1.16.6. створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

1.16.7. проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;

1.16.8. забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

1.16.9. охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

1.16.10. додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

1.16.11. забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

1.16.12. здійснювати інші повноваження делеговані засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

1.17. У закладі освіти можуть створюватись та функціонувати:

1.17.1. структурні підрозділи;

1.17.2.  предметні кафедри педагогічних працівників:

догімназійної освіти;

природничо-математичних дисциплін;

гуманітарних дисциплін;

дисциплін художньо-естетичного циклу;

1.17.3.  методичне об’єднання класних керівників та керівників гуртків,

інші у разі потреби.

1.17.4. спортивні секції;

1.17.5. методична рада закладу, творчі групи;

1.17.6. психологічна служба;

1.17.7. інші у разі потреби або якщо це передбачено чинним законодавством.

1.18. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти або штату закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.19. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 1. Організація освітнього процесу

 

          2.1. Заклад освіти проводить свою діяльність на певному рівні повної загальної середньої освіти, за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому порядку.

2.2. Заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.

Освітні програми можуть бути розроблені на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою закладу освіти.

Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

2.3. Заклад освіти забезпечує відповідність рівня повної загальної  середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.4. Заклад освіти працює за освітніми програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України), і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.5. Заклад освіти обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

2.6. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання.

Освіта у закладі освіти може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами.

2.7. З метою належної організації освітнього процесу у закладі освіти формуються класи та/або групи, у тому числі спеціальні, інклюзивні, з дистанційною, вечірньою формою здобуття освіти, з навчанням мовою корінного народу чи національної меншини України поряд із державною мовою.

У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку.

Спеціальний клас утворюється керівником закладу освіти за погодженням із засновником цього закладу освіти або уповноваженим ним органом.

2.8. Заклад освіти може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть навчатися в одному з’єднаному класі (класі-комплекті) або в різних класах. Освітній процес у закладі освіти може організовуватися одним чи кількома вчителями або в будь-якій іншій формі, яка є найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до державного стандарту початкової освіти.

Гранична наповнюваність таких класів-комплектів становить не менше п’яти та не більше дванадцяти осіб.

Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.9. З метою забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) клас закладу освіти може ділитися не більш як на три групи з кількістю учнів не менше восьми осіб. Порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) у закладі освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Порядок поділу класів на групи та інші умови організації освітнього процесу в закладах освіти визначаються положеннями про них, затвердженими в установленому порядку.

2.10. Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання.

2.11. Учні розподіляються між класами (групами) керівником закладу освіти.

2.12. За письмовими зверненнями батьків учнів керівник закладу освіти приймає рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі інклюзивної та/або спеціальної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

Порядок утворення та організації діяльності груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.13. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до закладу освіти для здобуття базової, загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.14. Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється, як правило, з                      шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти, а також їх відрахування  проводиться наказом керівника закладу освіти.

2.15. Іноземці та особи без громадянства здобувають базову, загальну середню освіту в закладі освіти відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України.

2.16. Освітній процес у закладі освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше    175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

2.17. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

Структура навчального року (за чвертями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу режим роботи встановлюється закладом освіти у межах часу, що передбачений освітньою програмою.

У випадку екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу освіти, який погоджується з органами Держпродспоживслужби України.

2.18. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.

2.19. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

Заклад освіти може обрати інші, крім уроку форми організації освітнього процесу.

Різниця в часі навчальних годин перших – четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням і з засновником або уповноваженим ним органом управління освіти та територіальними установами

Держпродспоживслужби України.

Для учнів 8-9-х класів (поглиблене вивчення) допускається проведення підряд двох уроків під час проведення лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання для учнів 5-6-х класів.

У 10-11-х класах допускається проведення двох уроків з даного предмета інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану профільних дисциплін (предметів).

2.20. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану закладу освіти з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу освіти .

2.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Домашні завдання здобувачам освіти перших класів не задаються.

2.22. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.23. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.24. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.25. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу освіти визначаються МОН України.

2.26. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.27. У першому класі оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється вербально.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених МОН України.

2.28. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.29. Здобувачі початкової освіти, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідного інклюзивно-ресурсного центру. За висновками зазначеного центру такі здобувачі освіти можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.30. Здобувачі початкової освіти, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.31. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти, їх батьків або осіб, які їх замінюють класним керівником.

2.32. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту: свідоцтво про початкову освіту; свідоцтво про базову середню освіту; свідоцтво про повну загальну середню освіту. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.33. Здобувачі освіти, які мають високі досягнення у навчанні, досягли особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні» у порядку, визначеному Міністерством освіти та науки України.

2.34. Свідоцтва про початкову освіту, базову загальну середню освіту, повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.35. Виховання здобувачів освіти у закладі освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

2.36. Цілі виховного процесу у закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.37. Заклад освіти відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський характер, крім закладів утворених релігійними організаціями.

Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти.

У закладі освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.

Керівництву закладу освіти, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

Керівництву закладу освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників закладу освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями).

Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

2.38. Дисципліна у закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психологічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

 

 1. Учасники освітнього процесу

 

3.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: здобувачі освіти (учні); педагогічні працівники; інші працівники закладу освіти; батьки учнів; асистенти дітей.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.3. Учень – особа, яка навчається і виховується у закладі освіти.

3.4. Здобувачі освіти мають право на:

3.4.1. навчання впродовж життя та академічну мобільність;

3.4.2. індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

3.4.3. якісні освітні послуги;

3.4.4. справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

3.4.5. відзначення успіхів у своїй діяльності;

3.4.6.свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

3.4.7. безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

3.4.8. повагу людської гідності;

3.4.9. захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

3.4.10. користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

3.4.11. доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

3.4.12. забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

3.4.13. трудову діяльність у позанавчальний час;

3.4.14. особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

3.4.15. участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

3.4.16. отримання додаткових, у тому числі платних,  освітніх послуг;

3.4.17. перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

3.4.18. інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.5. Здобувачі освіти зобов’язані:

3.5.1. виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

3.5.2. поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

3.5.3. відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля, не припускаючи паління, вживання алкоголю, наркотичних та токсичних речовин;

3.5.4. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

3.5.5. вчасно прибувати на навчання, не залишати навчальний заклад без погодження з класним керівником чи іншим педагогічним працівником, не допускати пропусків занять без поважних причин, вести щоденник, дотримуючись Єдиного орфографічного режиму;

3.5.6. дбайливо ставитися до державного, громадського i особистого майна, майна iнших учасникiв освітнього процесу;

3.5.7. дотримуватися вимог Статуту, правил внутрiшнього розпорядку  закладу освіти;

3.5.8. відвідувати навчальні заняття у шкільній формі встановленого зразка.

3.6. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

3.7. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.8. Здобувачі освіти закладу освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.9. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та порядку виявлення та встановлення фактів академічної недоброчесності.

3.10. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

3.11. До педагогічної діяльності у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.12. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника закладу освіти, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника.

Педагогічна інтернатура має передбачати заходи, що забезпечать здобуття та/або вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом першого року професійної діяльності педагогічного працівника, зокрема:

супровід та підтримка у педагогічній діяльності з боку досвідченого педагогічного працівника (педагога-наставника);

різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, опрацювання відповідної літератури тощо).

Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного працівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією).

Відповідно до рішення керівника закладу освіти педагогічному працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата у граничному розмірі 20 відсотків його посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах фонду оплати праці закладу освіти.

Педагогічні працівники закладу освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

3.13. Керівник закладу освіти призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.14. Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується його керівником. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.15. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, освітніми програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.

3.16. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

3.17. Педагогічні працівники закладу освіти мають право на:

3.17.1. академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

3.17.2. педагогічну ініціативу;

3.17.3. розроблення та впровадження авторських освітніх програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

3.17.4. користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

3.17.5. підвищення кваліфікації, перепідготовку;

3.17.6. вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

3.17.7. доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

3.17.8. відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

3.17.9. справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

3.17.10. захист професійної честі та гідності;

3.17.11. індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

3.17.12. творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

3.17.13. забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

3.17.14. забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

3.17.15. безпечні і нешкідливі умови праці;

3.17.16. подовжену оплачувану відпустку;

3.17.17. участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

3.17.18. участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

3.17.19. інші права, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором.

3.18. Педагогічні працівники закладу освіти зобов’язані:

3.18.1. постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

3.18.2. виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

3.18.3. сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

3.18.4. дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності, контролювати рiвень навчальних досягнень учнів;

3.18.5. дотримуватися педагогічної етики;

3.18.6. поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

3.18.7. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

3.18.8. формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

3.18.9. виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

3.18.10. формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

3.18.11. захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

3.18.12. додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки, брати участь у роботі педагогічної ради;

3.18.13. дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

3.18.14. виконувати обов’язки, визначені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками;

3.18.15. забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»;

3.18.16. використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

3.18.17. володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

3.18.18. постійно підвищувати свою педагогічну майстерність

3.18.19. інші обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором.

3.19. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

3.20. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.21. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:

3.21.1. захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

3.21.2. звертатися до закладу освіти з питань освіти;

3.21.3. обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

3.21.4. брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

3.21.5. завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

3.21.6. брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

3.21.7. отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3.22. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

3.22.1. виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

3.22.2. сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

3.22.3. поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

3.22.4.  дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

3.22.5. формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

3.22.6. настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

3.22.7. формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

3.22.8. виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

3.22.9. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

3.22.10. здійснювати відшкодування матеріальних збитків щодо майна закладу, заподіяних їхніми дітьми.

3.23. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти.

На батьків учнів, а також керівника закладу освіти, які виконують обов’язки опікунів дитини у випадках, визначених законом, покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти.

3.24. Представники громадськості мають право:

3.24.1. обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у закладі освіти;

3.24.2. керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

3.24.3. сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

3.24.4. проводити консультації для педагогічних працівників;

3.24.5. брати участь в організації освітнього процесу.

3.25. Представники громадськості зобов’язані:

3.25.1. дотримуватися Статуту закладу освіти, виконувати накази та розпорядження керівника закладу освіти, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

3.25.2. дотримуватися етики поведінки та моралі.

 

 1. Управління закладом освіти

 

4.1. Управління закладом освіти здійснюється його засновником (власником) і відділом освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради, а саме:

4.1.1. забезпечення реалізації державної політики у сфері загальної середньої;

4.1.2.  контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері освіти, обов’язкове виконання навчальних планів, програм,  Державного стандарту загальної середньої освіти;

4.1.3. організація наукового, програмно-методичного, кадрового забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері освіти, їх підготовку, підвищення кваліфікації, атестацію;

4.1.4. забезпечення організованого оздоровлення дітей;

4.1.5. здійснення інших повноважень відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

4.2. Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його керівник.

Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

4.3. Керівник закладу освіти призначається на посаду та звiльняється з посади рішенням засновника закладу освіти або уповноваженого ним органу.

4.4. Керівник закладу освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

З особою, яка призначається на посаду керівника закладу освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд. До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

Керівник закладу освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

Припинення трудового договору з керівником закладу освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється відповідною посадовою особою засновника (головою відповідної ради чи керівником державного органу) або керівником уповноваженого ним органу (структурного підрозділу з питань освіти) з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

Підставами для дострокового звільнення керівника закладу освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:

порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;

порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»;

порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;

систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту»;

неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

Заступник керівника, педагогічні та інші працівники закладу освіти призначаються на посади та звільняються з посад керівником цього закладу. Керівник закладу освіти має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

У разі надходження до засновника закладу освіти обґрунтованого звернення піклувальної ради або органу самоврядування закладу освіти щодо звільнення керівника цього закладу засновник зобов’язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший строк.

Преміювання керівника закладу освіти здійснюється за результатами роботи згідно Розпорядження сільської голови на підставі клопотання начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради.

4.5. Керівник закладу освіти:

4.5.1. організовує діяльність закладу освіти;

4.5.2. здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти;

4.5.3. діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

4.5.4. вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти в межах кошторисних призначень, що не позбавляє права залучати інші джерела фінансування;

4.5.5. розпоряджається в установленому порядку майном, коштами закладу освіти;

4.5.6. призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

4.5.7. забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

4.5.8. забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

4.5.9. забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

4.5.10. сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

4.5.11. сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

4.5.12. призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

4.5.13. контролює організацію харчування і медичного обслуговування здобувачів освіти;

4.5.14. затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції за погодження з профспілковим комітетом;

4.5.15. забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності здобувачів освіти і працівників;

4.5.16. здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

4.5.17 забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок здобувачів освіти;

4.5.18 відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

4.5.19. створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

4.5.20. забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

4.5.21. підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

4.5.22. організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

4.5.23. сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

4.5.24. забезпечує реалізацію права здобувачів освіти на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

4.5.25. вживає заходів до запобігання вживанню здобувачами освіти алкоголю, наркотиків;

4.5.26. видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

4.5.27. розробляє структуру та штатний розпис закладу освіти на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки в межах кошторисних призначень та затверджує їх за попереднім погодженням з Великоомелянською сільською радою;

4.5.28. щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу закладу та батьків або осіб, що їх замінюють;

4.5.29. не рідше ніж два рази на рік звітує про свою роботу на сесії Великоомелянської сільської ради. Про дату звітування керівника має бути попередньо повідомлено за 14 днів;

4.5.30. здійснює інші повноваження, передбачені законом.

4.6. Керівник закладу освіти є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом освіти.

4.7. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу освіти.

4.8. Педагогічна рада закладу освіти:

4.8.1. планує роботу закладу освіти;

4.8.2. схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

4.8.3. формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

4.8.4. розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

4.8.5 приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

4.8.6. обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

4.8.7. розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

4.8.8. ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

4.8.9. розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

4.8.10. має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу освіти;

4.8.11. розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу освіти.

4.9. У закладі освіти можуть діяти:

4.9.1. органи самоврядування працівників закладу освіти;

4.9.2. органи самоврядування здобувачів освіти;

4.9.3. органи батьківського самоврядування;

4.9.4. інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

4.10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік.

4.11. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

4.11.1. працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;

4.11.2. учнів закладу освіти другого-третього ступеня – класними зборами;

4.11.3. батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає по 10 делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік.

4.12. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

4.13. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради закладу освіти, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу освіти, засновник.

4.14. Загальні збори (конференція):

4.14.1. обирають раду закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

4.14.2. заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти;

4.14.3. розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

4.14.4. затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти.

4.15. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада закладу освіти.

4.16. Метою діяльності ради є:

4.16.1. сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

4.16.2. об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу;

4.16.3. формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом освіти;

4.16.4. розширення колегіальних форм управління закладом освіти;

4.16.5. підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

4.17. Основними завданнями ради є:

4.17.1. підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

4.17.2. визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

4.17.3. поліпшення умов для здобуття загальної середньої освіти;

4.17.4. зміцнення матеріально-технічної бази;

4.17.5. формування навичок здорового способу життя;

4.17.6. створення належного педагогічного клімату у закладу освіти;

4.17.7. сприяння духовному, фізичному розвитку учнів і набуття ними соціального досвіду;

4.17.8. підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

4.17.9. сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

4.17.10. підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

4.17.11. ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

4.17.12. стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

4.17.13. зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів і закладом освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

4.18. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) закладу освіти. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.19. Рада закладу освіти діє на засадах:

4.19.1. пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

4.19.2. дотримання вимог законодавства України;

4.19.3. колегіальності ухвалення рішень;

4.19.4. добровільності і рівноправності членства;

4.19.5. гласності.

4.20. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу освіти, власника (засновника), а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.  У разі незгоди адміністрації закладу освіти з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти.

4.21. Очолює раду закладу освіти голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу освіти, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.22. Рада закладу освіти:

4.22.1. організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

4.22.2. спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням;

4.22.3. разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу освіти;

4.22.4. сприяє формуванню мережі класів та груп закладу освіти, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

4.22.5. заслуховує звіт голови ради;

4.22.6. виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

4.22.7. виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

4.22.8. сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

4.22.9. розглядає питання родинного виховання;

4.22.10. бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

4.22.11. сприяє педагогічній освіті батьків;

4.22.12. сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

4.22.13. розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

4.22.14. організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

4.22.15. розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу освіти;

4.22.16. вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

4.22.17. може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи, склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.23. При закладі освіти за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада. Члени піклувальної ради закладу освіти обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, освітніх закладів та окремих громадян. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) закладу освіти шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

4.24. Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації освітнього процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

4.25. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.26. Основними завданнями піклувальної ради є:

4.26.1. сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

4.26.2. співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у закладі освіти;

4.26.3. зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти;

4.26.4. організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

4.26.5. запобігання дитячій бездоглядності;

4.26.6. сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти;

4.26.7. стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів;

4.26.8. всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та закладом освіти.

4.27. Піклувальна рада діє на засадах:

4.27.1. пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

4.27.2. дотримання вимог законодавства України;

4.27.3. самоврядування;

4.27.4. колегіальності ухвалення рішень;

4.27.5. добровільності і рівноправності членства;

4.27.6. гласності.

4.28. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

4.29. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

4.30. Голова піклувальної ради:

4.30.1. скликає і координує роботу піклувальної ради;

4.30.2. готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

4.30.3 визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

4.30.4. представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

4.31. Піклувальна рада має право:

4.31.1. вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти;

4.31.2. залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти;

4.31.3. вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази закладу освіти;

4.31.4. стимулювання творчої праці педагогічних працівників, учнів;

4.31.5. брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу освіти, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

4.31.6. створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

 1. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

5.1. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

5.2. Заклад освіти забезпечує на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновника) відкритий доступ до такої інформації та документів:

5.2.1. статут закладу освіти;

5.2.2. ліцензії на провадження освітньої діяльності;

5.2.3. сертифікати про акредитацію освітніх програм;

5.2.4. структура та органи управління закладу освіти;

5.2.5. кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

5.2.6. освітні програми, що реалізуються у закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

5.2.7. територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;

5.2.8. фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

5.2.9. мова освітнього процесу;

5.2.10. наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

5.2.11. матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

5.2.12. результати моніторингу якості освіти;

5.2.13. річний звіт про діяльність закладу освіти;

5.2.14. правила прийому до закладу освіти;

5.2.15. умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

5.2.16. розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

5.2.17. перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

5.2.18. інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

5.3. Заклад освіти оприлюднює на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

5.4. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладом освіти, може визначатися спеціальними законами.

 

 1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти

 

6.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

6.2. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

6.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти є інституційний аудит закладу освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

6.4. Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

6.4.1. підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

6.4.2. приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.

6.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти (за наявності), засновника та органу, що здійснив інституційний аудит.

6.6. Інституційний аудит проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

6.7. Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним законом.

Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважаються таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

6.8. Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку якщо  заклад освіти має низьку якість освітньої діяльності.

Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

6.9. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

6.10. Особливості проведення інституційного аудиту на відповідному рівні освіти визначаються спеціальними законами.

6.11. Засновник закладу освіти, відділ освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради здійснює контроль за:

6.11.1. дотриманням установчих документів закладу освіти;

6.11.2. фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

6.11.3. недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

 

 1. Матеріально-технічна база

 

7.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

7.2. Майно закладу освіти належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту закладу освіти та укладених ним угод.

7.3. Заклад освіти, відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.5. Заклад освіти має земельні ділянки, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідні ділянки, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

 1. Фінансово-господарська діяльність

 

8.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти фінансуються за рахунок коштів його засновника (власника). Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису.

8.2. Джерелами формування кошторису закладу освіти є:

8.2.1. кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

8.2.2. кошти фізичних, юридичних осіб;

8.2.3. кошти, отримані за надання платних послуг;

8.2.4. доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

8.2.5. благодійні внески юридичних і фізичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством;

8.2.6. кошти батьків або осіб, які їх замінюють;

8.3. Штатний розпис закладу освіти затверджується керівником закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів закладів освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти та погоджується  Відділом освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради.

8.4.  Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. Бухгалтерський облік в закладі освіти здійснюється через Централізовану бухгалтерію Відділу освіти, культури, молоді та спорту Великоомелянської сільської ради або за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу – самостійно.

8.5. Заклад освіти має право згідно із законодавством придбати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу освіти.

8.6. Звітність про діяльність закладу освіти ведеться відповідно до законодавства.

8.7. Заклад освіти у процесі провадження фінансово-господарської діяльності, як неприбуткова організація, не має права розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед учасників, його членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.8. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 

 1. Міжнародне співробітництво

 

9.1. Заклад освіти має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Заклад освіти має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

9.3. Участь закладу освіти у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

 1. Реорганізація або ліквідація закладу освіти

 

10.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти приймає засновник. Реорганізація закладу освіти відбувається у порядку, встановленому чинним законодавством.

10.2. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

10.3. У разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття освіти.

10.4. При реорганізації чи ліквідації закладу освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

10.5. У разі припинення діяльності закладу освіти (у разі його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

10.6. Заклад освіти може бути переданий засновником у комунальну чи державну власність відповідно до законодавства.

 

 1. Прикінцеві положення

 

11.1. Зміни до Статуту вносяться рішенням засновника та оформляються шляхом викладення його в новій редакції.

11.2. Викладений в новій редакції Статут підлягає державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.